Министерство на образованието и науката

Служебен интерфейс за проверка на подадени данни


Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация се поддържа от Министерството на образованието и науката на основание чл. 7, т.3 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование за документи, издадени след 1 януари 2007 година.

Служебният интерфейс дава възможност за проверка на подадените от училищата документи.

За вход в Регистъра се изисква квалифициран електронен подпис, съответстващ на Булстат на институцията.

За да влезете в Регистъра, необходимо е електронният подпис да е конфигуриран и включен предварително.
В случай че сте включили електронния подпис, моля натиснете бутона "Вход в регистъра".
В случай че електронният подпис не е включен, моля затворете браузъра, включете подписа и стартирайте отново.


Задължителни браузъри, които трябва да се използват за вход в регистъра : Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera (последни версии).

При технически въпроси, можете да се свържете с разработващия екип на тел. 02/869 1618, 02/490 1618 или на e-mail: support@adminpro-bg.com